Gerh. Feltmans Aanmerckingen Over Den Articulbrief, Ofte Ordonnantie op de Discipline Militaire, Doorgaans met de...

  • Gerh. Feltmans Aanmerckingen Over Den Articulbrief, Ofte Ordonnantie op de Discipline Militaire, Doorgaans met de nieuwste Placaten en Ordonnantien, als oock met exempelen en applicatie van gewysde saken bevestigt, en zoo uytvoerlijck gededuceert, dat voor een algemeene crimineele practique kunnen dienen. Met een perfect Register, Den derden druck op de helfte vermeerdert, zynde de vernieuwde Articulbrief van den jare 1705. nevens de oude van den jare 1590, yeder in een colum naast den anderen geplaatst.
  • Gerh. Feltmans Aanmerckingen Over Den Articulbrief, Ofte Ordonnantie op de Discipline Militaire, Doorgaans met de nieuwste Placaten en Ordonnantien, als oock met exempelen en applicatie van gewysde saken bevestigt, en zoo uytvoerlijck gededuceert, dat voor een algemeene crimineele practique kunnen dienen. Met een perfect Register, Den derden druck op de helfte vermeerdert, zynde de vernieuwde Articulbrief van den jare 1705. nevens de oude van den jare 1590, yeder in een colum naast den anderen geplaatst.