• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Wilhelm En Maurits van Nassau, Princen van Orangien, Haer Leven en Bedrijf, Of 't Begin en Voortgang der Nederlandsche Oorlogen. Vervatende een VVaerachtigh Verhael Aller Belegheringhen ende Victorien, Daer de Ho. Mog. Heeren Staten der Vereenighde Nederlanden, onder hun wijse Regeeringe te Water en te Lande, door Godes zegen mede verrijckt zijn. Met verscheyde Koopere Figueren verciert. En door een Lief-hebber der Historien uyt verscheyde Schriften te samen ghestelt.
 • Versteeg, Mr. H.K.
 • Traité Des Feux D'Artifice Pour Le Spectacle. Nouvelle Edition, Toute changée, & considérablement augmentée. Par M. F*** D.D.F.D.B.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), artillerie
 • La Vie Du Vicomte De Turenne, Maréchal General des Camps & Armées du Roi, Colonel General de la Cavalerie Legere de France, & Gouverneur du haut & bas Limosin. Par Mr. Du Buisson, Premier Capitaine & Major du Regiment de Verdelin.
 • Bouton-Seelig, Jans
 • Burgerwacht Almanach Voor de XII. Compagnien Burgeren der Stad Rotterdam, Onder de E.E. Heeren Kollonellen Mr. Adriaan Reepmaker, en Gerard Schepers. Voor het Jaer 1757. Nevens de Handgreep en behandeling van 't Geweer.
 • Traité De L'Artillerie, Ou Des Armes Et Machines En Usage A La Guerre, Depuis l'invention de la Poudre. Par M. Le Blond, Professeur de Mathématique des Pages de la Grande Ecurie du Roy.
 • Nouveaux Plans Et Projets De Fortifications, Pour Défendre Et Attaquer Les Places. Par le Sr. Landsberg, ci-devant Ingenieur au service de Leurs Heutes Puissances.
 • Les Histoires D'Herodote. Mises En François, Par P. Dv-Ryer, de l'Academie Françoise, Conseiller, & Historiographe du Roy. Seconde Edition. Reueuë, corrigée & augmentée d'Annotations en marge.
 • Eersel, B.J.C. van
 • Lansdorp, H.W.
 • Les Evolutions De La Cavalerie Françoise suivant l'Ordonnance du 1er. Juin 1766.
 • Gysberti Hodenpijl, A.W.
 • Nouvelles Methodes pour Fortifier les Places, & pour Remedier à la Foiblesse des Anciennes. Ouvrage Divisé en cinq Parties, & orné de plusieurs Figures en Taille-douce; Avec Une Introduction de ce que chaque Officier d'Infanterie devroit scavoir de la Fortification, & en quoi consiste le fort & le foible des Places; de même du Scavoir d'un Ingenieur & Directeur des Fortifications, & de ce qu'il doit observer dans les Projets & l'Execution des Travaux; avec plusieurs Remarques sur ce sujet. Par Jean Antoine D'Herbort, Major; Gentilhomme de Chambre; & Directeur General des Bâtiments de S.A.S. Monseigneur le Duc de Wurtemberg.
 • Steensel van der Aa, W. van
 • Oorlogskundige Beschryving Van De Veldslagen, En Belegeringen, Der Drie Doorluchtige en Wydvermaarde Krygsoversten, Hunne Vorstelyke Hoogheden, Den Prins Eugenius Van Savoye, Den Prins En Hertog Van Marlborough, En Den Prins Van Oranje- En Nassau-Vriesland. Meerendeels beschreeven door den Heer Du Mont, Baron de Carelskroon, Historischryver van zyne Keyzerlyke Majesteyt Karel VI. En verrykt met een groot getal Plans en Gezigten der Veldslagen, Belegeringen, Legerplaatsen, Slagordens en Inneemingen van Liniën, midsgaders Kaarten van de Landen, die sedert veele jaaren het Tooneel des Oorlogs zyn geweest, enz. enz. Eerste Deel.
 • Eenennaam, L. van
 • Graswinckel, Jhr. H.A.
 • Bruin, L.E.J. de
 • Ramaer, L.W.J.J.
 • Vollgraff, Mr. P.C.E.
 • Reglement En Generaele Ordres Voor De Regimenten Infanterie Van Den Staat.
 • Mekkes, J.P.A.
 • Num. 17. Reglement En Generaele Ordres Voor De Regimenten Infanterie Van Den Staat.
 • Perspective contenant la Theorie, et Practicqve, d'icelle. par Sam. Marolois.
 • Breda, Van
 • [Zee-Atlas Of Water-Wereld]
 • Description De L'Art De Fabriquer Les Canons, Faite en exécution de l'arrêté du Comité de Salut public, du 18 pluviôse de l'an 2 de la République française, une et indivisible; Par Gaspard Monge. Imprimée Par Ordre Du Comité De Salut Public.
 • Muijzert, P.C.
 • Leven en Bedryf Van den vermaarden Zeeheld Cornelis Tromp, Graaf van Sylliesburg, Ridder van den Olifant, Baronnet, &c. Lieutenant Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere Zeehoofden, en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz. Tromp. Benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner Bondgenooten Oorlogen, sedert den jaare 1650. tegens verscheidene Volkeren gevoerd. Voorzien met alle de noodige authentyke Stukken en Bewyzen, en vercierd met schoone kopere Figuuren.
 • Contenant la suite de l'histoire détaillée de la Campagne de Jules-César en Espagne contre les Lieutenants de Pompée, Enrichis De Beaucoup De Figures. Par Charles Guischard, nommé Quintus Icilius, Colonel d'Infanterie au service du Roi de Prusse, & Membre de l'Académie Royale des Sciences & Belles-Lettres de Berlin. Tome Second.
 • Architectvra Militaris Nova et aucta, oder Newe vermehrte Fortification, Von Regular Vestungen, von Irregular Vestungen vnd Aussen wercken, Von praxi Offensivâ vnd Defensivâ: auff die neweste Niederländische praxin gerichtet vnd beschrieben, durch Adamvm Freitag, andere edition Verbessert. Cum privilegio
 • Halegraeff, Th. J.
 • Les Devoirs Des Officiers De L'Artillerie, Contenant Les Charges & Fonctions de chaque Officier, & de la conduite de tout son Attirail. Avec les Figures pour en donner l'intelligence. Par le Sieur De La Fontaine, Ingénieur Ordinaire du Roy.
 • Bosman, A.B.
 • Eerste Deel. Met kopere Plaaten van B. Picart.
 • Nieuw Nederlandtsch Caertboeck. Waer in volkomentlijcker als oyt te voren vertoont werden de XVII. Nederlanden, soo in 't geheel, als elck besonder met grote neersticheyt ende kosten gesneden ende in 't licht gebracht door Abraham Goos. Mitsgaders een nieuwe Beschryvinge uijt verscheyden Autheuren ordentlyck tsamen gestelt door Reinier Telle: vervatende alles wat in de selve Landen ende hare besondere Steden sonderlings te sien ende te vinden is.
 • Snouckaert van Schauburg, Baron A.C.
 • Born, E.
 • Bartels, P.J.A.
 • Roukens, J.A.
 • Atlas. Behelzende alle de Plans Van de Manoeuvres van de Troepen Infanterie van den Staat Van Zyne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince Erfstadhouder. &c.&c.&c. Gearesteert den 4.de February 1771 Nouwkuerig in de Figuure Gebragt Door J: Richard.
 • Eerste Deel.
 • Marion, W.C. van
 • Roodenburg, N.
 • De Werken van Mars Of de Konst des Oorlogs. Verdeeld in drie Deelen. Waar van 't I. Onderwijst den Stijl om allerhande Geregelde Plaatsen te versterken. II. Verklaart derselver Bouwingen, volgens de Stellingen der alder-vermaartste Autheuren, die tot nu toe daarvan gehandelt hebben ; benevens de Bouwings Stijl deses Schrijvers. III. Leert de Bedieningen der Ruytery en Voetvolk; handelt van 't Geschut; en geeft den Stijl om de Plaatsen aan te tasten en te verdedigen: Benevens een omstandige Verklaaring der Turksche Krijgs-Magt, so tot Aantasting als Verdediging. Verçiert met meer dan 400 konstige Kopere Plaaten. Door Allain Manesson Mallet, Mathematicus van sijn Aller-Christelijkste Majesteyts Pagies der kleyne Ecurie; Eertijts Ingenieur, en Sergeant Majoor van d'Artillerie in Portugaal. Den Tweeden Druk met meer dan 100 Plaaten vermeerdert, en doorgaens verbetert. Uyt het Frans Vertaalt.