• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Theorie Nouvelle Sur Le Mecanisme De L'Artillerie. Dedié Au Roy De Sardaigne. Par M. Dulacq, Capitaine d'Artillerie de Sa Majesté le Roy de Sardaigne.
 • Huysman, W.
 • Sweerts de Landas, W.H.M.C. Baron
 • Schott, P.J.G.
 • Hollantze Mercurius, Behelzende, De aenmerkelijkste voorvallen in Europa, in 't Jaer 1659. Voornamentlijk den Oorlogh in de Oosterse ende Noorder-Gewesten. Het Thiende Deel.
 • Dregmans, P.
 • Codex Batavus, Waar in het algemeen Kerk-, Publyk, en Burgerlyk Recht van Holland, Zeeland, En het Ressort der Generaliteit, Kortelyk Is Begrepen: Getrokken uit alle de Edicten, Ordonnantien, Placaten, en Resolutien, Voor, en na de Oprechting der Republyk, en wel byzonder der Staatsbestiering van Holland, en West-Vriesland, eerst tot het Jaar 1710, en zedert tot 1724. respective ingesloten, gemaakt, nader verklaard, uitgebreid, en behandeld, volgens de Roomse, En Hedendaegse Rechten, Door Eduard Van Zurck: Met Een Vervolg Der Placaten, Resol. Aanmerkingen, En Andere Vermeerderingen, Van Mr. P. Van Der Schelling. De Vierde Druk. Op nieuws nagezien, van veele fouten gezuiverd, en met eenige byvoegzelen vermeerderd.
 • Haagen, R.C. v.d.
 • Het Leven, Bedryf, En Oorlogs-Daaden Van Wilhem den Derden, Koning Van Engeland, Schotland, Vrankryk en Ierland; Prince van Orangien, enz. Vervattende zyn Stamhuys; als mede de voornaamste Staats- en Oorlogs-zaaken, onder zyn Minderjarigheid, Stadhouderlyke, en Koninglyke Regeeringe, in Engeland, de Vereenigde Nederlanden, en andere Deelen van Europa daar in betrekkelyk, tot zyn Sterf-bed toe voorgevallen. Door A. Montanus, En 't Eerste Deel vervolgt door G.C.
 • Rompelman, W.G.
 • Herrn George Rimplers, Ihro Römischen Käijserl. Majest. weiland gewesenen Obrist-Lieutenants und Ober-Ingenieurs Sämtliche Schrifften Von der Fortification, als: I. Der dreyfache Tractat von Festungen. II. Die befestigte Festung. III. Die an Major Scheitern abgefertigte Schrifft. IV. Das Bedencken von Verstärckung der ehemahligen Fortification des Fischer-Thors in der Stadt Straszburg. Colligirt und mit Fleisz durchsehen, Nebst einer Vorrede, denen darzugehörigen Rissen, einigen Anmerckungen zu derselben mehrern Erläuterung, und einem vollständigen Register. Welchen als ein Anhang beygefüget Das Diarium von der Türckischen Belagerung der Festung Candia. Ein Extract eines Berichts von dem Fortifications-Bau der Stadt Straszburg. Herrn Suttingers Defension-Schrifft des Herrn Rimplers wider Herrn Werdmüllern. Monsieur Landsbergs Raisonnement von Attaquen. Zum Nutz des gemeinen Besten herausgegeben Von Ludwig Andreas Herlin, Sr. Kön. Maj. in Polen und Churfl. Durchl. zu Sachsen Ingenieur Capitain. Mit Sr. Kön. Maj. in Polen und Churfl. Durchl. zu Sachsen allergn.
 • Reglement En Ordres Voor De Wagten, En hoe de dienst in het Garnizoen van 's Gravenhage zal gedaan worden. Gearresteert by Zyne Hoogheid den 1 september 1770.
 • Tvveede Stvck Der Wisconstighe Ghedachtnissen Vande Meetdaet. De praxi Geometriae. Inhoudende t'ghene daer hem in gheoeffent heeft Den Doorlvchtichsten Hoochgheboren Vorst ende Heere Mavrits Prince van Orangien, Grave van Nassau, Catzenellenbogen, Vianden, Moers &c. Marckgraef vander Vere, ende Vlissingen &c. Heere der Stadt Grave, ende S'landts van Cuyc, St. Vyt, Daesburch &c. Gouverneur van Gelderlant, Hollant, Zeelant, Westvrieslant, Zutphen, Vtrecht, Overyssel &c.Opperste Veltheer van de vereenichde Nederlanden, Admirael Generael vander Zee &c. Beschreven deur Simon Stevin van Brugghe.
 • De Werken van Mars Of de Konst des Oorlogs. Verdeeld in drie Deelen. Waar van 't I. Onderwijst den Stijl om allerhande Geregelde Plaatsen te versterken. II. Verklaart derselver Bouwingen, volgens de Stellingen der alder-vermaartste Autheuren, die tot nu toe daarvan gehandelt hebben ; benevens de Bouwings Stijl deses Schrijvers. III. Leert de Bedieningen der Ruytery en Voetvolk; handelt van 't Geschut; en geeft den Stijl om de Plaatsen aan te tasten en te verdedigen: Benevens een omstandige Verklaaring der Turksche Krijgs-Magt, so tot Aantasting als Verdediging. Verçiert met meer dan 400 konstige Kopere Plaaten. Door Allain Manesson Mallet, Mathematicus van sijn Aller-Christelijkste Majesteyts Pagies der kleyne Ecurie; Eertijts Ingenieur, en Sergeant Majoor van d'Artillerie in Portugaal. Den Tweeden Druk met meer dan 100 Plaaten vermeerdert, en doorgaens verbetert. Uyt het Frans Vertaalt.
 • Vierde Deel.
 • Beer Poortugael, D.J.H.N. den
 • Pfeiffer, P.W., artillerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Eerste Deel. Beginnend met het Geslagt, en geboorte van de Prins, en eindigende met desselfs vertrek nae Duytsland, en met de komst van den Hertog van Alba in de Nederlanden. Tweede Druk.
 • Avertimenti Et Essamini Intorno A Qvelle Cose Che Richiede A Vn Bombardiero, Cosi circa all'Artegliaria, come anco a fuochi arteficiati. Di Girolamo Cataneo Novarese. Da lui, in questa seconda impressione, in diuersi luoghi ampliati.
 • Heronis Mechanici Liber De Machinis Bellicis, Necnon Liber De Geodaesia A' Francisco Barocio Patritio Veneto latinitate donati, multis mendis expurgati, & figuris, ac scholijs illustrati.
 • Beek, H.C.J. ter
 • Voorst tot Voorst, J.J.G. Baron van
 • Loewenfeld
 • Veertiende Deel.
 • Dil, K.F.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), artillerie
 • Toonneel Der Steden Van 's Konings Nederlanden, Met hare Beschrijvingen,
 • Lucassen, A.T., cavalerie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Oorlogskundige Beschryving Van De Veldslagen, En Belegeringen, Der Drie Doorluchtige en Wydvermaarde Krygsoversten, Hunne Vorstelyke Hoogheden, Den Prins Eugenius Van Savoye, Den Prins En Hertog Van Marlborough, En Den Prins Van Oranje- En Nassau-Vriesland. Beschreven Door Monsieur Rouset. En verrykt met een groot getal Plans en Gezigten der Veldslagen, Belegeringen, Legerplaatsen, Slagordens en Inneemingen van Liniën, midsgaders Kaarten van de Landen, die sedert veele jaaren het Tooneel des Oorlogs zyn geweest, enz. enz. Tweede Deel.
 • Muller, G.
 • Suchtelen van Haare, Jhr. C.L. van, infanterie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Fredrick Hendrick van Nassauw Prince vã Orangien zyn leven en Bedryf
 • Fortificatie, Dat is, Sterckte Bouwing: So wel tot offensive als defensive Oorlogh, beschreven en voor-gestelt Door Samuel Marolois. Oversien ende verbetert Door Albert Girard Mathemat. Nu nieus uyt de Fransche in onse Nederlandtsche Tale over-geset, tot dienst vande liefhebbers der selve Konst, Door W.D.
 • Practijk des Landmetens; Leerende alle rechte ende kromzydige Landen, Bosschen, Boomgaerden, ende andere velden meten, soo wel met behulp des Quadrants, als sonder het selve. Mitsgaders alle Landen deelen in ghelijcke ende ongelijcke deelen op verscheyden manieren, met eenige nieuwe gecalculeerde Tafelen daer toe dienende. Gecomponeert door Johan Sems, ende Jan Pietersz Dou, gheadmitteerde Landtmeters. Vermeerdert met honderdt Geometrische Questien met haer Solutien. Door Sybrant Hansz. Rekenmeester tot Amsterdam.
 • Militaire Verlustiging. ...
 • Kuip, H.A. van der
 • Röell, Jhr. W.
 • Smit, L.Th.H.
 • Baud, Jonkheer Jean Chrétien, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), artillerie
 • Krygs-Listen En Regelen In CXXVI Articulen Voorgestelt, en met vele Historische Exempelen, zomtyts ook met Redenen, opgeheldert en bevestigt. Hier by nog drie Verhandelingen, I. Van Bybelsche krygs-listen, II. Van Salomons Krygs-Les, om Oorlog te voeren met wyse raatslagen, Spr:20:18., III. Van Davids Godvrugtige Helthaftigheit, lopende met God door een Bende, en springende met zynen God over een muer, Ps:18:30. Door Meinhard Busscher Predicant te Finsterwolt, in de Provintie van Stad en Lande.
 • Slotboom, W.B.
 • L'Architectvre Militaire ou La Fortification Novvelle, Augmentée et enrichie de forte resses regulieres, Irregulieres, et de dehors; le tout a la Practique moderne. par Adam Fritach Mathematicien.
 • Traité De L'Attaque Des Places. Par M. Le Blond, Professeur de Mathematique des Pages de la Grande Ecurie du Roy.
 • Röell, Jhr. W.
 • Janssen, C.M.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Gelsdorp, H. van, dragonder (Wapen der Cavalerie)
 • Artillerie. C'est a dire Vraye Instrvction De l'Artillerie Et De Tovtes Ses Appartenances. Avec Vne Declaration de tout ce qui est de l'office d'un General d'icelle, tant en un siege, qu'en un lieu assiegé. Item des batteries, contre-batteries, ponts, mines & galleries, & de toutes sortes des machines requises au train: Avec Vn Enseignement De Preparer toutes sortes des feux artificiels, tant pour resionyr les amis, que pour molester & endommager, & par eau & par terre les ennemis. Le tout recueilly de l'experience, es guerres du Pays-bas & publié en langue espagnolle. Par Diego Vfano Capitaine de l'artillerie au Chausteau d'Anuers. Mais maintenant traduit en langue Francoise, & orné de belles & necessaires figures. Par Iean Theodore de Bry, Bourgeois d' Oppenheim.
 • Tableaux Historiques & Topographiques, Ou Relations Exactes Et Impartiales Des trois Évenemens mémorables qui terminèrent la Campagne de 1796 sur le Rhin, Savoir: La Retraite De Moreau, Avec une Carte typométrique où les marches sont fidèlement tracées; Le Siége De Kehl Accompagné d'un Plan détaillé des attaques et de la défense de ce Fort, Et Le Siège De La Tête-De-Pont D'Hunigue, avec un plan topographique très-étendu de la Contrée, dans lequel se trouvent exactement tracés les travaux de ce Siége, tant de l'attaque que de la défense.