• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Kampstra, J.
 • Mülbe, von der
 • Flavii Josephi Des wijdt-vermaerden Joodschen Historieschrijvers Boeken; Te weten, twintig van de Oude Geschiedenissen der Ioden, en een van sijn eygen Leven: noch seven van de Ioodsche Oorlogen, en de Verwoestinge Ierusalems: mitsgaders twee van de Ioodsche Oudtheyt, enz. Nu op nieuws uyt de Grieksche en Latijnsche sprake vertaelt, Door L. v. Bos, Conrector der Latijnsche Schole tot Dordrecht. Daer by gevoegt Egesippi Boeken, Van de Joodsche Oorlogen, en de Verstooringe der Stadt: Jerusalem. Mede op nieuws uyt het Hooghduyts door S. D. Vries vertolkt. Voorsien met een korten inhoudt van yeder Boek en Hooftstuk, en verciert met twee hondert en vijftig heerlijke konstrijke kopere Titel- en History-platen, ordentelijke Iaer-reekeningen, over-een-stemmende met de Heylige Schrifture, en verrijkt met breede Registeren, tot beyde dienstig, noyt voor desen alsoo gedrukt.
 • Heronis Mechanici Liber De Machinis Bellicis, Necnon Liber De Geodaesia A' Francisco Barocio Patritio Veneto latinitate donati, multis mendis expurgati, & figuris, ac scholijs illustrati.
 • VVynen. Ordonantie na die welcke die Ghenerale Middelen ende Consumptien vande Wijnen, In kracht des Landtdags affgescheydt to Wagheninghen in Mayo 1584. geholden binnen den Furstendomb Gelre ende Graeffschap Zutphen, gheinnet, ende ghebuert sullen worden.
 • Kole, M.
 • Verhandeling Over De Metselary In Vestingwerken, Behelzende Een Nieuw Project Met Derzelver Verdediging En Het Gene Een Ingenieur Noodig Te Weten En Waar Te Nemen Heeft In Het Doen Bouwen Van De Muragie Der Vestingwerken. Uit De Beschouwinge En Ondervindinge Te Samen Gesteld, Door Cornelis Redelykheid. Met Koperen Platen.
 • Boellaard, W.H.C.
 • Atlas. Behelzende alle de Plans Van de Manoeuvres van de Troepen Infanterie van den Staat Van Zyne Doorlugtige Hoogheid den Heere Prince Erfstadhouder. &c.&c.&c. Gearesteert den 4.de February 1771 Nouwkuerig in de Figuure Gebragt Door J: Richard.
 • Filz, J.R.
 • Heffener, J.H.
 • Gründliche Anweisung zur Lust-Feuerwerckerey besonders in denjenigen Stücken, die das Auge der Zuschauer am meisten erlustigen und in Verwunderung Setzen; aus Kunstreicher Erfahrung beschrieben, und mit Kupfern erläutert von Johann Daniel Blümel, Herzoglichen-Würtenbergischen Artillerie-Hauptmann. Zweyte und verbesserte Auflage Mit einem Anhage vermehret, in welchem von wohlriechenden Tafel-Feuerwerk, wie auch von besonders artigen Kunststücken gehandelt wird, nämlich: Feuerwerk in Blumen, in Nadelbüchslein, in Tabacksdosen, in Bäumen &c. abzubrennen. Alles dieses ausgefertiget von Hr. Höckely, Königlichen Feurerwerker zu Auxonne in Burgund.
 • Leeven en Daaden Der Doorluchtigste Zee-Helden, Beginnende met de Tocht na Damiaten, Voorgevallen in den Jare 1217. En eindigende met den beroemden Admirael M.A. de Ruyter, Hartog, Ridd. &c. Vertoonende alle de voornaemste Zeedaden die de Hollanders en Zeelanders &c. van haer begin aen, loffelijck tegens hun vyanden verricht hebben; nevens veel vreemde Voorvallen, dappere Heldedaden, stoutmoedige Bestieringen, en swaere Zeeslagen, &c. Naeukeurigh, uyt veele geloofwaerdige Schriften, en Authentijcke Stucken, by een gebracht, en beschreven, Door V.D.B. Met veele curieuse koopere Plaeten verciert.
 • Korte en klare Instructie Van Regulare en Irregulare Fortificatie, met hare Buyten-Wercken. te ghebruycken Defensive en Offensive. Een Compagnie, een Regiment, een Leger te voet en te Peert te logeren, en in verscheyde soorte van Bataillons te stellen. Tot dienst van alle jonge Ingenieurs en militaire Officieren. Met een korte weder-legginge der sustenu van de Heer Henrick Ruse, over de hedendaagsche Fortificatie. By gevoegt 50 Lustige Questien, met hare Solvtien. Door Gerard Melder.
 • Herrn George Rimplers, Ihro Römischen Käijserl. Majest. weiland gewesenen Obrist-Lieutenants und Ober-Ingenieurs Sämtliche Schrifften Von der Fortification, als: I. Der dreyfache Tractat von Festungen. II. Die befestigte Festung. III. Die an Major Scheitern abgefertigte Schrifft. IV. Das Bedencken von Verstärckung der ehemahligen Fortification des Fischer-Thors in der Stadt Straszburg. Colligirt und mit Fleisz durchsehen, Nebst einer Vorrede, denen darzugehörigen Rissen, einigen Anmerckungen zu derselben mehrern Erläuterung, und einem vollständigen Register. Welchen als ein Anhang beygefüget Das Diarium von der Türckischen Belagerung der Festung Candia. Ein Extract eines Berichts von dem Fortifications-Bau der Stadt Straszburg. Herrn Suttingers Defension-Schrifft des Herrn Rimplers wider Herrn Werdmüllern. Monsieur Landsbergs Raisonnement von Attaquen. Zum Nutz des gemeinen Besten herausgegeben Von Ludwig Andreas Herlin, Sr. Kön. Maj. in Polen und Churfl. Durchl. zu Sachsen Ingenieur Capitain. Mit Sr. Kön. Maj. in Polen und Churfl. Durchl. zu Sachsen allergn.
 • Roelants, H.W.
 • Kooy, M.
 • Tegenwoordige Staat Der Vereenigde Nederlanden; Een En Twintigste Deel; Vervattende het vervolg der Beschryving van Stad En Lande.
 • Eerste Deel.
 • Dibbetz, G.C.
 • Op de Musiciens ofte van ouds Stads Trompers.
 • Jeetze, C.W.T. von, infanterie, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Flavii Iosephi Des hoochberoemden Joodschen Historischrijvers Boecken, te weten vanden ouden Joodschen gheschiedenissen twintich: ende een van zijn eyghen leven. Noch van den Joodschen oorloghe ende verwoestinghe der stadt Jerusalem andere seven: Item van de oude afcoemste der Joden twee, gheschreven teghen Apionem Grammaticum: ende ten laetsten, noch een van des vernufts conste, ende der Machabeer lijden. Daer by ghevoecht zijn Egesippi vijf Boecken, oock handelende vande verstooringhe der stadt Jerusalem. Nu eerst in Nederduytsche tale overgheset wt de Hoochdytsche sprake, achtervolghende het exemplaer Conradi Lautenbachs, de welcke de Griecxsche tale ten naesten wtghedruckt heeft. Mitsgaders alle nootwendige summarische aenteeckeninghen der Capittelen, der Bijbelschen Concordantien, Jaerreeckeninghen ende Registeren, noyt te voren in druck ghegheven. Door Everardum Bommelium, Dienaer des Godlicken Woorts tot Voorschoten.
 • Reglement Op Den Guarnisoens-Dienst Voor De Armée, In Dienst Van De Republiek Der Vereenigde Nederlanden. Gearresteerd by het Committé tot de Algemeene zaaken van het Bondgenootschap te Lande, den 8sten Juny 1796. Het Tweede Jaar Der Bataafsche Vryheid.
 • Tvveede Stvck Der Wisconstighe Ghedachtnissen Vande Meetdaet. De praxi Geometriae. Inhoudende t'ghene daer hem in gheoeffent heeft Den Doorlvchtichsten Hoochgheboren Vorst ende Heere Mavrits Prince van Orangien, Grave van Nassau, Catzenellenbogen, Vianden, Moers &c. Marckgraef vander Vere, ende Vlissingen &c. Heere der Stadt Grave, ende S'landts van Cuyc, St. Vyt, Daesburch &c. Gouverneur van Gelderlant, Hollant, Zeelant, Westvrieslant, Zutphen, Vtrecht, Overyssel &c.Opperste Veltheer van de vereenichde Nederlanden, Admirael Generael vander Zee &c. Beschreven deur Simon Stevin van Brugghe.
 • Le Droit De La Guerre, Et De La Paix. Par Hugues Grotius. Nouvelle Traduction, Par Jean Barbeyrac, Professeur en Droit à Groningue, & Membre de la Societé Roiale des Sciences à Berlin. Avec les Notes De L'Auteur même, qui n'avoient point encore paru en François; & de nouvelles Notes Du Traducteur. Tome premier.
 • Oltmans, J.E.
 • Nederlantsche Historie. Eerste Boeck, Behelsende De eerste veranderingen in de Godsdienst ende leere, neffen de harde vervolgingen daer over ontstaen in de Nederlanden, voor ende tot de tijden toe van Keiser Karel de Viifde.
 • Les Reveries Ou Mémoires Sur L'Art De La Guerre De Maurice Comte de Saxe, Duc De Courlande Et De Semigalle, Maréchal-General Des Arme'es De S.M.T.C. &c. &c. &c. dediés a messieurs les officiers generaux par Mr. De Bonneville Capitaine Ingenieur de Campagne de Sa Majesté le Roi de Prusse.
 • Lemaire
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Brussen, D.J.C.H.
 • Depuis La Treve De 1609, Ou Finit Grotius Jusqu'a Notre Tems. Par M. De La Neuville. Tome I.
 • Verbetert en Vermeerdert Politijck en Militair Handtboecxken Vanden Staet der Geunieerde Provintien, Aenwysende Des selfs maniere van Regieringe, veelvoudige middelen etc. Als mede De lasten des Oorlogs by den selve gedragen tot den Iare 1651. Den vijfden Druck: Waer bygevoecht sijn eenige autentijcke stucken tot dese materie dienende. Seer nut voor alle Liefhebbers.
 • Moltke, Helmuth von
 • V. Inl. Fl. Vegetii Renati Comitis, Aliorvmqve Aliqvot Vetervm De Re Militari Libri. Accedunt Frontini Strategematibus eiusdem auctoris alia opuscula. Omnia emendatius, quaedam nunc primum edita à Petro Scriverio. Cum Commentariis aut Notis God. Stewechii & Fr. Modii.
 • Nouveau Traité de l'Art des Armes, Dans lequel on établit les Principes certains de cet Art, & où l'on enseigne les moyens les plus simples de les mettre en pratique; Ouvrage nécessaire aux Personnes qui se destinent aux Armes; & utile à celles qui veulent se rappeller les Principes qu'on leur a enseignés. Avec des Figures en taille-douce. Par M. Nicolas Demeuse, Garde-du-Corps de S.A.C. le Prince-Evéque de Liege, & Maître en Fait-d'Armes.
 • Rempt, D.P.
 • onbekend
 • Stork, H.A.
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Brugman, E.J.
 • Braams, H.P.D.
 • Bischoff van Heemskerck, W.F.K.
 • L'Héroïsme Ou L'Histoire Militaire Des Plus Illustres Capitaines Qui Ayent Paru Dans Le Monde; Instructive & intéressante, sur-tout pour la Jeunesse destinée à la profession des Armes.
 • onbekend, cavalerie
 • Tableaux Historiques & Topographiques, Ou Relations Exactes Et Impartiales Des trois Évenemens mémorables qui terminèrent la Campagne de 1796 sur le Rhin, Savoir: La Retraite De Moreau, Avec une Carte typométrique où les marches sont fidèlement tracées; Le Siége De Kehl Accompagné d'un Plan détaillé des attaques et de la défense de ce Fort, Et Le Siège De La Tête-De-Pont D'Hunigue, avec un plan topographique très-étendu de la Contrée, dans lequel se trouvent exactement tracés les travaux de ce Siége, tant de l'attaque que de la défense.
 • Pol, A.H. van de