• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • Graaff, G.B.R. de
 • Le Bombardier François, Ou Nouvelle Methode De Jetter Les Bombes Avec Precision. Par M. Belidor Commissaire ordinaire de l'Artillerie, Professeur-Royal des Mathematiques aux E'coles du même Corps, Membre des Academies Royales des Sciences d'Angleterre & de Prusse, Correspondant de celle de Paris.
 • Ou L'Art De Conduire, D'Elever, Et De Menager Les Eaux Pour Les Differens Besoins De La Vie. Premiere Partie. Tome Premier. Par M. Belidor, Commissaire Provincial d'Artillerie, Professeur Royal des Mathématiques, aux Ecoles du même Corps; Membre des Académies Royales des Sciences d'Angleterre & de Prusse, Correspondant de celle de Paris.
 • Tome Premier.
 • Architectura Martialis: Das ist, Auszführliches Bedencken, uber das, zu dem Geschütz und Waffen gehörige Gebäw: Darinnen für das Erste eygentlich zuvernemmen, In was gestalt ein wolgeordnetes Zeugoder Rüst-Hausz, sampt desz Zeuges notwendigen Behaltnussen auffzubawen: Auch wie dasselbige mit Geschütz, Waffen und Rüstungen solle auszgestaffieret werde. Zum Andern, Wie durch ein Newes Instrument der Salpeter zuprobiren: Beneben etlichen Nutzlichen Zugwercken, Kriegswagen, Granaten, vnd Bockstucken: mit information, an welche Ort das grobe Geschütz, zu einer täglichen Guardia auff den Pasteyen zustellen: vnd vnter seinen Hütten vor dem Ungewitter zu sichern: Auch wie die Rohr der geschütz vor Regen, Schnee vnd andern Suspecten zuversigeln. Zum Dritten, mit was richtigkeit ein Zeugwartt sein ihme anvertrawtes Geschütz vnd Munition, bey guter Rechnung vnd ordentlicher Buchhaltung, in rühmlicher obacht verwalten solle. Allen Martialisten, Besonders den Zeugwartten und Büchsenmeistern, zu Wolgefallen beschrieben, und mit. 12. hierzu dienlichen Kupfferstücken auszgefertiget, Durch Josephum Furttenbach.
 • Raland, F.
 • Histoire De La Campagne Des Prussiens En Hollande En M DCC LXXXVII. Par Théodore Philippe De Pfau, Major-Général Et Quartier-Mestre-Général Au Service Du Roi De Prusse, Chevalier De L'Ordre Pour Le Mérite. Traduite De L'Allemand. Enrichie De Plans Et De Cartes.
 • Nouveau Traité Des Mines Et Des Mines Et Des Contre-Mines. Par M. Prudhomme, Ancien Officier.
 • Tableau De L'Histoire Des Princes Et Principavté D'Orange. Divisé en quatre Parties Selon les quatre Races qui y ont regné Souverainement depuis l'an 793. Commençant A Gvillavme Av Cornet Premier Prince d'Orange. Jusques A Frederich Henry De Nassav à present Regnant. Illustré de ses Genealogies & enrichi de plusieurs belles Antiquités avec leurs Tailles douces.
 • Hulsman, A.H.
 • Derde Deel.
 • Ampele Deductien Van Den Hove Van Holland Ende 'sGravenhage, Raakende haare Jurisdictie-Quaestien Met Alle De Authentyke Stukken Daar Toe Specterende. De Twede Druk, merkelyk Vermeerdert en Verbetert.
 • onbekend, Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden)
 • Koninklijke Landmacht
(1813/1814-heden), Daniëls, C.G., cavalerie, Koninklijk Nederlands-Indisch Leger
(1830-1950)
 • Heemstra, T.W.L. Baron van
 • Boekholt, J.T.
 • Alphen, J.W. van
 • Beschryvinghe Van Alle De Neder-Landen, anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt, Door M. Lowijs Guicciardijn, Edelman van Florencen: Oversien ende vermeerdert meer dan de helft by den selven Autheur: Met alle de Landt-Caerten der voorseyde Landen, ende vele contrefeytselen der steden natuerlijck ghetrocken. Overgheset in de Nederduytsche spraecke, door Cornelium Kilianum. Nu wederom met verscheyden Historien ende aenmerckinghen vermeerdert ende verciert, door Petrvm Montanvm. Met een seer wijtloopighe Tafel van de ghedenckweerdichste dinghen.
 • Academie de L'Espée de Girard Thibault d'Anvers. ou se demonstrent Par Reigles Mathematiques Sur le fondement d'un Cercle Mysterieux La Theorie Et Pratique des vrais et iusqu'a present incognus secrets Du Maniement Des Armes A Pied Et A Cheval.
 • Bernhard, Z.K.H. Prins
 • Nieuwe Vesting-Bouw, Door Den Grave Van Pagan, Originelyk in de Fransche Taele beschreven, vervolgens in 't Hoogduitsch overgebragt, En met nodige Aanmerkingen, Vermeerdert Door Johan Jacob Wertmuller. En nu om desselfs Nuttigheyt in het Nederduitsch Vertaalt. Met Kopere Platen.
 • Maarschalk, D.
 • Erve, H. van de
 • Anoniem
 • Theorie Nouvelle Sur Le Mecanisme De L'Artillerie. Dedié Au Roy De Sardaigne. Par M. Dulacq, Capitaine d'Artillerie de Sa Majesté le Roy de Sardaigne.
 • Matthijssen, P.A.
 • Contenant Cinq Traite's. Cinq Traite's. 1°. De la Construction & de l'employ des Materiaux. 2°. De la Distribution de toutes sortes de Places. 3°. De la maniere de faire les Devis. 4°. Du Toisé des Bâtimens selon la Coûtume de Paris. 5°. Des Us & Coûtumes concernant les Bâtimens & raports des Jurez Experts. Tome Premier.
 • Steden-Boek van Europa uytgesondert Nederland.
 • Buis
 • La Mesure Des Surfaces Et Des Solides, Par L'Arithmetique Des Infinis Et Les Centres De Gravité. Par M. l'Abbé Deidier.
 • Weeda, P.
 • Heyecop ten Ham, P.M.
 • Bose, C.M.E.R.C. von
 • Verveen
 • Eigene Defensie Van Nederlant. Tegens alle uitheemse Macht sonder hulp-Troepen, Ofte nieuwe onnodige Fortificatien ende onnutte Linien; Alleen door haare eigene Militie, fortressen en natuurlyke situatie, Benevens meer dan hondert duizent Man die geen soldy trekken, Vertoont, in eenige Aenmerkingen tegen twee Redevoeringen van J.M. Flenderus genaemt: Gelderlant en Hollant onwinbaer Door S.B. Gruys.
 • Hoogesteger, P.
 • Creutz Lechleitner, W.J.C.
 • Mekkes, J.P.A.
 • Elfde Deel.
 • Den Arbeid van Mars, Tweede Deel, Inhoudende de Stijl om allerlei Steden en Plaetsen te Bouwen en te Versterkken, Volgens alle de verscheide wijsen die tot nu toe gevonden zijn, door de Geleerste Schrijvers, en Beroemste Krijgs-vernuftelingen die van dse Wetenschap hebben gehandelt, als Errard, Marollois, Fritach, Stevyn, Dogen, Sardy, Deville en de Graef van Pagan. Waer de voordeelen en nadeelen van hare Wijsen bygevoegt zijn, met vergelijkking van hare Bouwingen nevens die des Autheurs; en een breede Redenkaveling voor en tegen 't gebruik der Onderwallen, en tweede Strijkken, met de redenen des Schrijvers, voor de Strijkken, en Moordgraven van sijne Plaetsen. Door Allain Manesson Mallet, van Parijs, Veld- en Leger-meter des Konings van Partugael, genoemt, Sergeant Majoor des Geschuts in de Provintie van Alentejo. Uit het Frans vertaelt.
 • Tome XI.
 • Met de Grondttekeningen der voornaamste Steden en Vestingen verrykt. Uit het Fransch vertaalt door W.V.R. Naaukeurig, naar 't Oorsprongkelyke, overzien, en met eenige Byvoegzelen vermeerdert door François Halma. I. Deel.
 • Blokland, H.W.
 • Premiere Partie.
 • Geslacht-boom Der Graven Van Nassav. Inhoudende den Oorsprong, Af-komste, Voortgang, Daden ende Gheschiedenissen, Der Hooch-gheboren Graven des selven Gheslachts. Verciert met XVI Af-beeldingen, der voornaemster Nassavsche Helden, die door haere onverghelijckelicke cloeckmoedicheyt, den Staet deser Landen hebben helpen vercrijgen ende bevvaren. By een ghestelt ende uytgegeven door Ian Orlers.
 • Musch, A.C.C.
 • Kurtze jedoch grund- und deutliche Anfangs-Gründe zu der Fortification, Ehemals zur Privat-Information zusammen getragen und anjetzo auf vieles Verlangen, zur Presse befördert, durch Joh: Rudolph. Fäsch. Sr. Koenigl. Maj. in P. und Churf. Durchl. zu S. Ingenieur-Major, und Mitgliede der Königl. Preus: Soc: der Wissenschaften.
 • Heijmans, W.