• Oude drukken
  Oude drukken

  10.000 oude boeken, verspreid over negen instellingen van Defensie. Alle drukken van vóór 1801 die aanwezig zijn in het cultureel erfgoed van Defensie worden nu ontsloten via deze database.

 • Pronkstukken
  Pronkstukken

  De mooiste boeken uit de verspreide collecties zijn nu online en full colour te bewonderen.

 • Portretten
  Portretten

  Wellicht vindt u nu een gezicht bij de namen van voorname voorouders. In de portrettengalerij vindt u een collectie portretfoto’s en cartes de visite uit de periode 1850 tot 1940.

 • Officiersboekjes
  Officiersboekjes

  Naam- en ranglijsten van officieren, de zogenaamde officiersboekjes, over de periode 1726-1810 worden op dit moment gedigitaliseerd. Een belangrijke bron van informatie over officieren en hun loopbaan.

 • Tijdschriften
  Tijdschriften

  Het Indisch Militair Tijdschrift verscheen tussen 1872-1942 maandelijks, en behandelde een brede keur aan koloniale onderwerpen. De fulltext gedigitaliseerde tekst van dit tijdschrift is nu beschikbaar.

Toegang tot gezamenlijke militaire collecties en bronnen

Op de site Nederlands Militair Erfgoed worden deelcollecties en belangrijke bronnen gezamenlijk toegankelijk gemaakt door instellingen die erfgoed beheren van Defensie. Enerzijds is het doel dat objectsoorten en objecten met betrekking tot één onderwerp die verspreid worden bewaard door verschillende instellingen bij elkaar worden gebracht. Anderzijds is het doel het toegankelijk maken van bronnen, die al dan niet alleen compleet bij meerdere instellingen aanwezig zijn, waarvan de online beschikbaarheid van groot belang is. Onder het tabblad projecten vindt u meer informatie over de diverse projecten en via de buttons kunt u zoeken in de database en de eerste resultaten bekijken.

 RO D CDC Logo 2 7462C pos nl300NMM logo RGB 5000

 • [Zee-Atlas Of Water-Wereld]
 • Hollandse Mercurius, Behelsende De aldergedenckwaerdigste Voorvallen in Europa, Ende de gantsche Wereldt, In 't Jaer 1662. Dertiende Deel.
 • Beer Poortugael Barendregt, C.A. de
 • Dam, J.J.M. van
 • Renno, J.C.
 • Timmermans, W.J.H.
 • Scherpenhuyzen, H.D.
 • Noordhoek Hegt, F.J.D.
 • Korte beschrijvinge, ende af-beeldinge van de generale regelen Der Fortificatie, De Artillerie, Munition, ende Vivres, van de Officieren der selver ende hare Commissien, Van de Leger-Aerde-Wallen, de Approchen met het Tegenweer, ende van Vyerwercken. Door Henricvs Hondivs.
 • Traité Des Armes Défensives. Par M. Joly De Maizeroi, Lieutenant-Colonel d'Infanterie.
 • Oorlogs-monument bij dit Ontzettend Jaar, 1794. En Hooge Belangen Van Staat En Regeering, Thans en Voortaan.
 • Toonneel Der Steden Van 's Konings Nederlanden, Met hare Beschrijvingen,
 • Tome Premier.
 • Ryen, J.M.J. van
 • Noort, Jhr. F.S. Op ten
 • Neuer Cursus Mathematicus Zum Gebrauch Der Officiers von der Artillerie, Und Der Ingenieurs, Zu erst in Französischer Sprach beschrieben Von Hn. Belidor, Nunmehro aber auf hohen Befehl Des Durchlauchtig-Hochgebohrnen Fürsten und Herrn, Herrn Josephi Wenceslai, Des Heil. Röm. Reichs Fürsten von und zu Liechtenstein &c. In die Teutsche Sprache übersetzt, und mit nöthigen Zusätzen versehen Von J.Th. Bion, Dero zu Hungarn und Böheim Königlichen Majestät Hoch-Löblichen Feld-Artillerie Stuck-Junkern. Zweyte Auflage.
 • Rinkes, J.I.
 • Neu abgeändertes Exerzir-Reglement für die gesammte Kaiserl. Königl. Cavallerie.
 • Resolutie Van de Heeren Staaten van Gelderland in dato den 13. Junius 1754. op het subject van de Voogdye, inval Haar Koninglyke Hoogheyd de Vrouwe Gouvernante (geduurende de minderjaarigheyd van Syn Hoogheyd den Heer Erf-Stadhouder of (by desselfs vooroverlyden) van Mevrouwe de Princesse Carolina) iets menschelyks mogt overkomen; Als meede omtrent 't waarneemen van 't Capitainschap Generaal, met en nevens de Instructie daaromtrent voor den Heer Hartog Louïs van Brunswyk.
 • L'Artiglieria Di Pietro Sardi Romano Divisa In Tre Libri Nel Primo dei quali, si discorre sopra le Macchine Antiche, et Armi da offendere il Nemico da lontano, che usauono gli Antichi Nel secondo, si tratta, che cosa sia Artiglieria, e per cosi chiamata i suoi Fini per i quali fú da gli Inventori inventata, i suoi Generi, specie, individui, con i propri suoi particulari Nomi, e come con Metodo, e modo facilissimo, e sicuro si deva designare e formare ogni Genere, et Individuo di Artiglieria, con tutte le loro Proportioni, Misure: Distributioni di Metallo, et ornamenti conuenienti, e necessari, senza minimo errore, Cosa che da'nessuno, che di tanta Arte habbia sino á qui scritto, gia mai é stata tentata, con tutto, che necessarissima sia á quegli, che professione voglionofare di Architetto Militare e di Bombardiero, et insiemne si tratta della materia genuina di essa Artiglieria e come gettati i Pezzi, si devino riconoscere, provare, et accettar per buoni Nel Terzo Libro si tratta con soma facilita et ordine chiaro dell'Vso di tale Artiglieria, e di tutte le Regole, Mezzi, Modi, e strumenti necessari per poterla facilmente, e perfettamente maneggiare, Per poter felicemente conseguire il Fine, o Fini, per li quali tanta Macchina di Artiglieria, da qué granMaestri fù inuentata Dedicata All'Illmo. Sor. et Pne mio. Ossmo. Il Sor Giacomo Cattaneo del quondam Sor. Filippo
 • Oudendijk Pieterse, W.F. v.d.
 • Tome. [VI]
 • Memoires De Frederic Henri Prince D'Orange. Qui contiennent ses Expéditions Militaires depuis 1621. jusquà l'Année 1646. Enrichis du Portrait du Prince et de Figures representant ses Actions les plus Memorables Déssinées et Gravées par Bernard Picart.
 • Met de Grondttekeningen der voornaamste Steden en Vestingen verrykt. Uit het Fransch vertaalt door W.V.R. Naaukeurig, naar 't Oorsprongkelyke, overzien, en met eenige Byvoegzelen vermeerdert door François Halma. I. Deel.
 • Chalmot, H.A. de
 • Harten, H.M.C. van der
 • Sommer, J.C.
 • Doijer, J.W.
 • Reglement Op Den Guarnisoens-Dienst Voor De Armée, In Dienst Van De Republiek Der Vereenigde Nederlanden. Gearresteerd by het Committé tot de Algemeene zaaken van het Bondgenootschap te Lande, den 8sten Juny 1796. Het Tweede Jaar Der Bataafsche Vryheid.
 • Negende Deel.
 • Ypma, L.
 • Tome Premier.
 • De La Charge Des Govvernevrs Des Places. Par Messire Anthoine De Ville Cheualier: Ov` Sont Contenvs Tovs Les Ordres qu'on doit tenir pour preparer les choses necessaires dans vne place, tant pour la conseruer, comme pour la deffendre, & pour s'empescher de toute sorte de surprises; Vn Discovrs Facile Povr Reconnoistre Tovs les deffauts des places, & pour y sçauoir remedier. Vn Abregé De La Fortification, Ov` Il Est, traitté en quoy consiste la perfection, & tout ce qu'vn Caualier & vn homme de Commandement en doit sçauoir, pour en discourir, & pour s'en seruir: De Plvs Y Est Adiovsté Vn Traitté des Parties de guerre.
 • Luber, R.H.
 • Opera Mathematica. Ou Oeuvres Mathematicques. Traictans de Geometrie, Perspective, Architecture, Et Fortification. par Samuel Marolois. Ausquels sont aioints les fondements de la Perspectiue, & Architecture, de I: Vredm Vriese Augmenteé, & Corrigeé, en diuers endroicts, par le mesme Auteur.
 • Traité Du Mouvement Des Projectiles, Appliqué Au Tir Des Bouches A Feu. Par le Citoyen Jean-Louis Lombard, Professeur aux Écoles d'Artillerie à Auxonne.
 • 't Verwerd Europa, Ofte Politijke en Historische Beschryvinge Der waare Fundamenten en Oorsaken van de Oorlogen en Revolutien in Europa, voornamentlijk in en omtrent de Nederlanden zedert den jaare 1664. gecauseert door de gepretendeerde Universele Monarchie der Franschen. Verdeelt in dry Deelen, Waar van het I. Verhandelt het Interest van Staat, so in 't algemeen, als in 't bysonder van yder Potentaat en Republijk in Europa. II. De Fransche Desseynen, Maximen, Kuyperyen aan alle Hoven van 't Christenrijk, haaren Staat, Voordeel, Rijkdom, Proceduyren en Oorlogs-Preparatien tegens de Nederlanden; Als mede de Constitutie, Alliantien en Oorlogs-preparatien van den Vereenigden Staat. III. Een pertinente Historie van alle Oorlogs-actien in en na den jaare 1672. in Europa voorgevallen; Mitsgaders de Burgerlijke Beroerten in de Hollandsche en Zeeusche Steeden, &c. Beschreven door Mr. Petrus Valkenier, Advoct. Met bygevoegde Authentijke Stukken.
 • Klerk de Reus, A.L.
 • Appian Alexandrin Des Gverres Des Romains. Tradvit De Grec En Francois. Par Me Odet Philippe, Sieur des Mares, Conseiller du Roy au Siege de Falaize.
 • Gruting, A.J. van
 • Koster, I.
 • Vervolch Van De Neerlandsche Oorloghen beroerten, ende Borgerlycke oneenicheyden zedert de doot des Princen van Orangien tot het innemen van Breda, daerinne zonderling de gehele Regieringe ten tijden vanden Grave van Leycester warachtelijck ende onpartijdelijck beschreven is. door Pieter Bor Christiaenzoon.
 • Tome. [X]
 • Reijsen, J.P.E. van
 • Battaerd, P.J.T.A.